Možnost účasti žáků I. stupně na vzdělávacích aktivitách ve škole

Vážení rodiče, žádám vás, abyste se se důkladně seznámili s informacemi, které souvisí s možností docházky žáků I. stupně do školy od 25. května 2020. Přítomnost žáka ve škole je dobrovolná, nadále pokračuje distanční vzdělávání.

Pokud škola nebude schopna organizačně, technicky nebo personálně zajistit vzdělávací aktivity formou školní skupiny pro všechny zájemce z řad žáků I. stupně, bude uplatňovat následující kritéria přednostního zařazení žáků do školní skupiny v tomto pořadí:

 • pracující zákonní zástupci žáka
 • žáci 1. ročníku
 • žáci 2. ročníku
 • žáci 3. ročníku
 • žáci 4. ročníku
 • žáci 5. ročníku

Materiál vychází z dokumentu ministerstva školství Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020 zveřejněného 2. 5. 2020.

http://www.msmt.cz/soubor-hygienickych-pokynu-pro-ms-zs-a-ss

1 ZÁKLADNÍ INFORMACE

 • zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy nejpozději do 18. 5. 2020
 • zákonný zástupce žáka 1. – 5. třídy také vyplní otázku s časovým rozsahem účasti dítěte ve školní skupině
 • žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 25. 5. 2020

2 ŠKOLNÍ SKUPINA

 • vzdělávací aktivity ve škole jsou organizovány formou školní skupiny
 • vzdělávací aktivity probíhají pravidelně každý pracovní den
 • školní skupiny mají maximálně 3 žáky, jejich složení je do 30. 6. 2020 neměnné
 • o zařazení žáků do školních skupin rozhoduje ředitel školy

3 VZDĚLÁVACÍ AKTIVITY

 • vzdělávací aktivity nebudou odpovídat tradičnímu školnímu vzdělávání, je nutné personální zajištění zejména asistenty pedagoga a vychovateli, žák může mít jiného vyučujícího, spolužáky (třída a ročník) nebo být umístěno v odlišné třídě než je zvyklý, vše je ovlivněno zajištěním hygienických a epidemiologických
 • učitelé souběžně pokračují v distančním vzdělávání
 • vzdělávací aktivity ve škole probíhají dopoledne a odpoledne
 • dopolední vzdělávací aktivity:
  • vychází z distančního vzdělávání
  • předpokládaný začátek 7.45 – 8.30 hod. (přesný čas bude pro jednotlivé školní skupiny upřesněn po 18. 5., žáci se totiž nemají neshromažďovat ve stejnou dobu před školou)
  • končí zpravidla do 12.00 hod. (přesný čas bude pro jednotlivé skupiny upřesněn)
 • odpolední vzdělávací aktivity:
  • určeny pouze pro žáky 1. – 5. ročníku
  • vychází ze zájmového vzdělávání
  • ukončení do 16.00 hod.
 • je zakázána výuka tělesné výchovy vč. plavání a jakékoli další aktivity mimo areál školy
 • škola vede evidenci o docházce žáků, absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení žáka
 • součástí je hodnocení žáků jako podpůrný podklad pro hodnocení na vysvědčení

4 HYGIENA

 • před školou platí povinnost dodržovat odstupy 2 metry a zakrytí úst a nosu pro všechny osoby
 • vstup do budovy školy je povolen pouze žákům
 • nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID -19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí vstoupit do školy
 • každý žák musí mít s sebou ve škole minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky
 • žáci a zaměstnanci nosí ve společných prostorách vždy roušky a dodržují odstupy 2 metry, když je to možné (nejméně 1,5 metru)
 • při pobytu ve třídě nemusí žáci a pedagog nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry, žáci se řídí pokyny pedagoga, pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě
 • po celou dobu pobytu jsou žáci v předem určené třídě, opustit třídu mohou pouze v případě odchodu na WC
 • žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržení je důvodem pro nevpuštění žáka do školy tzn. vyřazení žáka ze školní skupiny
 • žáky bude před školou vyzvedávat pověřený zaměstnanec školy
 • žák si musí neprodleně po přezutí vydezinfikovat ruce
 • pedagogové z důvodu prevence budou zajišťovat pravidelné větrání ve třídách (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut)
 • žák si vždy po skončení vzdělávacího bloku vydezinfikuje nebo umyje ruce
 • při podezření na nákazu informuje škola zákonné zástupce a krajskou hygienickou stanici
 • při prokázání nákazy mohou být na členy školní skupiny a jejich rodinné příslušníky uvalena karanténní opatření

5 STRAVOVÁNÍ

 • běžné stravování bude zajištěno v běžné podobě
 • konzumace probíhá ve třídách za dodržení hygienických podmínek
 • konzumace bude z hygienických důvodů časově vymezena

6 POSTUP PRO PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE DO ŠKOLNÍ SKUPINY

Zákonný zástupce při přihlašování dítěte do školní skupiny postupuje následovně:

 • seznámí se s podmínkami docházky ve škole tj. tímto sdělením
 • zváží rizikové faktory přihlášení žáka do školní skupiny, pokud tento patří do rizikové skupiny (uvedeno v čestném prohlášení)
 • vyjádří zájem o vzdělávání žáka ve škole nejpozději do 18. 5. 2020 na mail TU
 • podepíše čestné prohlášení vč. seznámení (bez podpisu zákonného zástupce nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna)
 • řádně vyplněný dokument čestné prohlášení odevzdá při prvním vstupu žáka do školy

7 DALŠÍ POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKŮ

 • dbát na každodenní zajištění ochranných pomůcek pro žáka (roušky a sáček na ně)
 • řádně omlouvat absenci žáka do 3 dnů od jejího započetí
 • oznámit škole dobu a způsob vyzvedávání žáka ze školní skupiny (1. – 5. ročník)

Toto sdělení a formulář čestné prohlášení jsou k dispozici na webu školy a byly rodičům a žákům předány na schůzce.

 

S pozdravem

Mgr. Musil Radek, v. r.
ředitel školy