Zápis do ZŠ pro školní rok 2021/2022

Zápis se uskuteční od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021. Zápis se koná bez přítomnosti dětí v distanční podobě. Jsme školské zařízení, které zajišťuje vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o těžké vady řeči, sluchové postižení  a souběžné postižení více vadami.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy – Id datové schránky: zjz4gjv,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
  4. osobním podáním do budovy školy v době od 8:00 do 12:00.

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

K zápisu potřebujete:

rodný list dítěte (v papírové podobě stačí prostá kopie rodného listu, v digitální podobě – sken, fotografie), občanský průkaz zákonného zástupce (v papírové podobě stačí prostá kopie občanského průkazu, v digitální podobě – sken, fotografie), doporučení školského poradenského zařízení (SPC), doporučení odborného lékaře. V případě, že jste rozvedeni, nebo máte dítě ve své péči a máte rozhodnutí soudu, musíte škole dodat i kopii (v papírové podobě), sken, fotografii (v digitální podobě) tohoto rozhodnutí. Pokud budou pochybnosti o pravosti doložených dokumentů, může si ředitel školy vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Informace pro zákonné zástupce:

  • Zápis se týká dětí, které k 31. 8. 2021 dovrší 6 let, nebo starších, které dosud neplní povinnou školní docházku.
  • Není – li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá – li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (SPC) a odborným lékařem nebo klinickým psychologem

Kritéria přijímání najdete ve složce ZŠ a v záložce úřední deska. Potřebné formuláře k zápisu (zápis žádost o přijetí, zápis žádost o odklad, zápisní list, plná moc) najdete ve složce ZŠ a v záložce dokumenty.

                                                                                                          Mgr. Musil Radek, v. r.

ředitel školy