Prvňáčci

Zápis se uskuteční od 7. 4. 2020 do 30. 4. 2020.

Zápis se koná bez přítomnosti dětí.

Jsme školské zařízení, které zajišťuje vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o těžké vady řeči, sluchové postižení  a souběžné postižení více vadami.

Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

  1. do datové schránky školy – Id datové schránky: zjz4gjv,
  2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
  3. poštou,
  4. osobním podáním do budovy školy v době od 8:00 do 12:00.

K zápisu potřebujete:

rodný list dítěte (stačí prostá kopie rodného listu), občanský průkaz zákonného zástupce (stačí prostá kopie občanského průkazu), doporučení školského poradenského zařízení (SPC), doporučení odborného lékaře.

Informace pro zákonné zástupce:

  • Zápis se týká dětí, které k 31. 8. 2020 dovrší 6 let, nebo starších, které dosud neplní povinnou školní docházku.
  • Není – li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá – li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (SPC) a odborným lékařem nebo klinickým psychologem

Potřebné formuláře k zápisu najdete na stránce ZŠ a v záložce dokumenty (Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2020/2021, Zápisní list pro školní rok 2020/2021).