Informace ke vzdělávání ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče a žáci, chtěl bych vás pozdravit před začátkem nového školního roku. Situace je stále ovlivněna epidemií koronaviru, nicméně vás chci ujistit, že naší snahou je v plné míře zajistit vzdělávání dětí ve škole. Předpokladem zdárného průběhu školního roku je také seznámení se s informacemi uvedenými níže, sledování aktualizací a dodržování stanovených pravidel. Věřím, že vše společně zvládneme, na děti se moc těšíme. 

Děkuji za spolupráci. Mgr. Radek Musil, ředitel školy.

Základní informace

 • uvedené informace vychází z dokumentů MŠMT zveřejněných 18. 8. 2020
 • zahájení školního roku proběhne v plném rozsahu, bez prohlášení o bezinfekčnosti a omezení počtů žáků ve třídách a odděleních školní družin
 • nošení roušek ve škole není u žáků vyžadováno, může však dojít ke změně
 • doporučujeme nošení roušek ve škole u zákonných zástupců žáků a ostatních osob

Zahájení školního roku

 • školní rok 2020/2021 bude zahájen v úterý 1. září. Jednotlivé třídy budou zahajovat podle časového harmonogramu zveřejněného na webových stránkách (www.gellnerka.cz) v aktualitách ZŠ
 • výuka bude první den probíhat jednu vyučovací hodinu

Zvýšená hygienická opatření

 • vstup do školy je zakázán všem osobám (vč. žáků) s příznaky infekčního onemocnění (např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolest svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu)
 • zákonní zástupci žáků a ostatní osoby vstupují do budovy školy pouze po ohlášení (zvonek)
 • všechny osoby (vč. žáků) si dezinfikují ruce po příchodu do budovy školy
 • žáci si ve škole pravidelně dezinfikují/myjí a osouší ruce (po vstupu do školy, po použití toalety, před jídlem apod.)
 • žáci I. a II. stupně se dle možností nemísí, výuka a přestávky probíhají převážně v kmenových třídách, bude využíván pobyt mimo budovu (dvůr a zahrada)
 • celodenně probíhá intenzivní opakované větrání místností
 • žáci dodržují zásady osobní a respirační hygieny (viz předcházející body, dále např. kašlání a kýchání do jednorázového kapesníku, jeho vyhození a umytí rukou)

Školní jídelna

 • žáci vstupují do školní jídelny na vyzvání zaměstnance školy
 • žáci si před konzumací oběda dezinfikují ruce
 • žáci při výdeji oběda dodržují rozestupy a dbají pokynů dohlížejícího zaměstnance školy
 • příbory a pití vydávají pouze zaměstnanci školy)
 • žáci po konzumaci oběda bez zbytečného odkladu opustí školní jídelnu

Výuka

 • v prvních týdnech proběhne reflexe vzdělávacích výstupů žáků za minulý školní rok
 • soustředíme se na odstraňování nerovností a navázání na aktuální znalosti a dovednosti žáků
 • stěžejními předměty jsou český jazyk, matematika a anglický jazyk
 • důležitá je také adaptace žáků po návratu do školy
 • doporučeno je omezení účasti žáků na hromadných akcích mimo školu včetně zahraničí

Zákonní zástupci žáků (rodiče) a třídní schůzky

 • zákonní zástupci aktualizují své kontaktní údaje (telefon a e-mail)
 • informace k třídním schůzkám (TS) budou upřesněny
 • hovorové hodiny jsou do odvolání zrušeny, osobní konzultace možné po domluvě s učitelem
 • informovanost zákonných zástupců zajištěna rozesíláním zápisu z TS třídním učitelem
 • komunikace s třídním učitelem – e-mail, telefon, případně osobně
 • komunikace vedení školy s veřejností – nástěnky a web školy, případně osobně

Podezření na nákazu covid-19

 • žák se známkami akutního onemocnění je oddělen od ostatních (izolace), nasadí si
  roušku a vyčká příchodu svého zákonného zástupce
 • škola informuje zákonného zástupce, ten si dítě bezodkladně vyzvedne a telefonicky
 • kontaktuje ošetřujícího lékaře ohledně dalšího postupu, škola sama nekontaktuje krajskou hygienickou stanici (KHS)
 • při přetrvávajících příznacích infekčního onemocnění u žáka (chronické onemocnění včetně alergií) dodá zákonný zástupce potvrzení praktického lékaře

Výskyt nákazy covid-19

 • KHS kontaktuje školu, která se řídí jejími dalšími pokyny rozsahu opatření (vč. karantény) rozhoduje KHS
 • distanční vzdělávání škola zajišťuje v případě, že je zakázána osobní přítomnost více než poloviny žáků třídy nebo skupiny
 • žáci mají povinnost distančně se vzdělávat

Úplata za vzdělávání a stravování

 • při karanténě a neuzavření školy jde o omluvenou absenci a poplatek se hradí
 • při uzavření školy delším než 5 dnů je úplata poměrně ponížena

Informace se mohou měnit, sledujte prosím školní nástěnky nebo web. Případné dotazy zodpoví třídní učitelé a vedení školy.

Tyto informace ke vzdělávání ve školním roce 2020/2021 si zde můžete stáhnout ve formátu PDF.